visie

Mission Statement

Het RAMS werd opgericht in 1996 naar aanleiding van de opgravingen te Kerkhove. De werking ervan staat sindsdien onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen vzw (V.O.B.o.W.). Het RAMS fungeert als een onafhankelijke entiteit die voor haar activiteiten enkel verantwoording verschuldigd is aan de V.O.B.o.W. Inhoudelijk rust de werking van het RAMS op vier fundamentele pijlers: 1. Archeologisch depot, 2. Studiecentrum, 3. Museum en 4. Publiekswerking. Het RAMS is gevestigd in de gebouwen aan de Rijtgracht 4 te Waarmaarde, met een symbolische huurpacht van 1 euro met de Gemeente Avelgem. Deze locatie  werd specifiek voor dit doeleinde gebouwd en ligt vlak naast de historische opgravingen van de site Kerkhove-Kouter. Sinds haar ontstaan herbergt het RAMS archeologische collecties afkomstig van enkele tientallen sites verspreid over het grondgebied van West-Vlaanderen, een gevolg van de activiteiten die de V.O.B.o.W. als leidende speler in deze regio de voorbije decennia ontplooide. Deze wetenschappelijke collecties worden bewaard, bestudeerd en voor een deel in het museum tentoongesteld. De V.O.B.o.W., en het RAMS, nemen de verantwoordelijkheden voortvloeiend uit deze erfenis ernstig. Ze zien het als hun taak te streven naar een maximale ontsluiting van en zorg voor al het archeologische materiaal en de documentatie die onder hun hoede vallen. Een gedegen beheer van de collecties moet toekomstig onderzoek en ontsluiting faciliteren.


Als collectiebeheerder definieert en benadrukt de V.O.B.o.W. de uitzonderlijke status van enkele integrale uitgebreide ensembles van archeologisch materiaal dat ze sinds decennia onder haar hoede heeft genomen, zoals de deelcollecties Kerkhove-Kouter, Bredene, Kemmel, Leffinge, Kooigem, ... . Ze doet al het nodige om deze collecties zo optimaal mogelijk te beheren.



1. Archeologisch Depot


Het RAMS heeft een vijfentwintigtal archeologische deelcollecties onder haar hoede. De respectievelijke sites liggen verspreid over West-Vlaanderen, met concentraties afkomstig uit Zuid-West-Vlaanderen en de kustregio. Het volume van dit materiaal is aanzienlijk en kent alle kenmerken en variaties die archeologische contexten typeren. Het RAMS stelt zich tot doel dit type erfgoed, site per site, volgens de huidige digitalisatiemethodes te ontsluiten. Daarenboven moet de bewaringstoestand van het archeologisch materiaal en de wetenschappelijke documentatie geanalyseerd en geëvalueerd worden. Dit moet volgens de gangbare standaarden gebeuren om de preservatie ervan in de toekomst veilig te stellen. Waar nodig zoekt het RAMS actief naar terzake deskundige partners en duurzame financieringsmodellen om dit te realiseren. Als depot voor archeologisch materiaal staat het RAMS open voor het in bewaring nemen van nieuwe archeologische collecties. Daarbij zal het in de toekomst zich wel nog enkel richten op de regio van de West-Vlaamse Scheldevallei of het archeologisch erfgoed dat rechtstreeks in relatie staat tot vroegere en huidige activiteiten van de V.O.B.o.W. Het stelt zich ook open voor museale en wetenschappelijke samenwerkingen, en, waar opportuun, neemt het zelf nieuwe initiatieven. Het depot is op aanvraag steeds toegankelijk voor onderzoekers en studenten.



2. Studiecentrum


Het RAMS herbergt een groot aantal vakgebonden publicaties rond archeologie, geschiedenis en andere oudheidkundige wetenschappen, zowel academische als vulgariserende literatuur. Ook de originele wetenschappelijke documentatie van de vele archeologische sites zoals rapporten, managementdocumenten, plannen, allerhande beeldmateriaal, enz., wordt door het RAMS voor studie bewaard en opengesteld. De V.O.B.o.W., als erfgoedvereniging actief met archeologisch materiaal, onderschrijft de noodzaak om het te bewaren archeologisch materiaal, de wetenschappelijke archieven en de documentatie ervan als een integraal geheel te benaderen. Zowel via digitale, als fysieke raadpleging kan het RAMS aldus fungeren als een kenniscentrum voor de archeologische sites en regio's waarvan het roerend erfgoed beheert. Het streeft ernaar alle wetenschappelijke documentatie onder haar hoede te archiveren en digitaliseren volgens de bestaande standaarden zoals gebruikelijk binnen het archeologische veld.



3. Museum


Sinds 1996 stelt het RAMS een doordachte selectie van het bestaand archeologisch materiaal in zijn museumruimte tentoon. Daarnaast maakt ook de openluchtsite gelegen op Kerkhove-Kouter, thans op de gronden van De Watergroep, een visualisatie van een steen- en houtbouw uit de Romeinse periode, integraal deel uit van het museum. Het RAMS ziet het als zijn opdracht deze museumfunctie in de toekomst te blijven vervullen en het museum op geregelde tijdstippen voor het algemeen publiek open te stellen. Het bepaalt daarbij zelf zijn openingsmomenten en -tijden. Dat mag weliswaar geen loutere occasionele openstelling betreffen, maar wel één op regelmatig gezette tijden.


Het RAMS onderneemt de nodige stappen om de opstelling en de inhoudelijke informatie up-to-date te houden. Het poogt ook steeds de resultaten van nieuw archeologisch onderzoek in de regio van de West-Vlaamse Scheldevallei te integreren door ze op te nemen in de permanente opstelling, door het organiseren van tijdelijke exposities of door het nemen van andere initiatieven. Daarbij zoekt het RAMS steeds naar methodes om de materiële archeologische resten en de abstracte wetenschappelijke inzichten te vertalen naar een breed publiek, gebruik makend van allerhande nieuwe technologieën.



4. Het RAMS


Met de structuur van deze drie terreinen en met de daaronder bepaalde doelstellingen wil het RAMS een blijvende stimulerende rol spelen in het archeologisch onderzoek in de regio. Met een actieve publiekswerking vanuit deze pijlers wil het zich met initiatieven zowel richten op scholen, studenten, onderzoekers als het brede publiek.


Om de algemene werking van het RAMS te garanderen stelt de V.O.B.o.W. een hoofd-verantwoordelijke aan, die meteen ook lid van de Raad van Bestuur van de V.O.B.o.W. is. Deze hoofdverantwoordelijke neemt alle nodige initiatieven om de bovenvermelde doelstellingen en uitdagingen tot stand te brengen. Om de dagelijkse werking in de breedte gestalte te geven, verdeelt een Werkgroep RAMS de uitgetekende taken. Deze groep van vrijwilligers verzorgt samen met de hoofdverantwoordelijke tevens de uitstraling en publiciteit van het RAMS. Om deze werkzaamheden structureel mee te ondersteunen fungeert er ook een Museumraad. Deze bestaat enerzijds uit leden van de Raad van Bestuur van de V.O.B.o.W., de Werkgroep RAMS, vertegenwoordigers van de Gemeente Avelgem als uit stakeholders en specialisten optredend vanuit de Vlaamse archeologie. De V.O.B.o.W., de Werkgroep RAMS en deze Museumraad streven naar een gedegen samenwerking tussen en samenbrengen van alle actoren in het brede erfgoedveld rond haar doelstellingen, initiatieven en algemene activiteiten.


Zomer 2017


versie 1.0